CÔNG AN B?C LIU
Đổi mới, sắp xếp bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả góp phần xây dựng lực lượng Công an Bạc Liêu trong sạch, vững mạnh
Cập nhật ngày: 5-12-2018
Tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định năm 2018 là “Năm công tác tổ chức, cán bộ” và tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, xây dựng Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấp hành Điều lệnh CAND, đi đôi với quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt chính sách cán bộ. Đồng thời, làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp uỷ chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế – xã hội.
Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, xây dựng Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Ngay từ đầu năm 2018, Đảng ủy, lãnh đạo Công an Bạc Liêu đã đề ra khẩu hiệu hành động Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả và cụ thể hóa 03 mặt công tác trọng tâm đột phá là Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc của cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng”,“Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm hộ, nắm người”,“Tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả các mặt công tác quản lý hành chính về an ninh, trật tự và xây dựng thế trận an ninh nhân dân ở địa bàn cơ sở”. Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 6/8/2018 của Chính phủ “Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an”.
 

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh
trao quyết định cho các trường hợp được điều động theo đề án 106

Theo đó, Công an tỉnh đã tiến hành sáp nhập, giải thể 03 đơn vị cấp phòng; thành lập mới 02 đội (Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Đội Kỹ thuật hình sự) tại 07/07 Công an cấp huyện; hợp nhất Đội Cảnh sát giao thông và Đội Cảnh sát trật tự, cơ động thành Đội Cảnh sát giao thông, trật tự (thuộc Công an thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu) và kiện toàn tổ chức Đảng theo mô hình mới. Các đơn vị được sắp xếp, kiện toàn nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Hiện Công an tỉnh có 34 đầu mối gồm: 27 đơn vị trực thuộc và 7 Công an cấp huyện, thị xã, thành phố.

Trên cơ sở, xây dựng tổ chức bộ máy tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tăng cường cho cơ sở theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03, ngày 10/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Công an về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công hơn 140 trường hợp là học viên tốt nghiệp các trường Công an nhân dân và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân về công tác tại công an cấp huyện. 
 

Đại tá Trần Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định
điều động lực lượng Công an chính quy về nhận nhiệm vụ tại Công an thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải

Để tăng cường lực lượng cho Công an cơ sở Giám đốc Công an tỉnh đã tăng cường 22 trường hợp đảm nhiệm chức danh tại các xã, thị trấn. Đặc biệt, Công an tỉnh đã đề xuất và được Bộ Công an chấp thuận cho Công an thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải thực hiện chức năng, nhiệm vụ như Công an phường. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh đã bố trí 15 đồng chí là Công an chính quy tại Công an thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải. Hiện nay, Công an tỉnh đã tăng cường 73 trường hợp là Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh tại 22 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ cũng được Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm chú trọng, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Trong năm 2018 có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ được Công an tỉnh cử tham gia học các lớp: bồi dưỡng nghiệp vụ, đại học văn bằng 2 và lý luận chính trị...

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác quản lý cán bộ; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc và ý thức chấp hành điều lệnh Công an nhân dân. Đặc biệt là lãnh đạo, chỉ huy người đứng đầu Công an các đơn vị địa phương luôn thể hiện tính “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh” và cuộc vận động ­Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ do Bộ Công an phát động, qua đó góp phần xây dựng lực lượng Công an Bạc Liêu ngày càng trong sạch, vững mạnh./.  
 
                                                                             Bích Ân
Các tin khác
  • Tin ảnh


  • 2060967